MetLife

Mój aktualny skład portfela w MetLife

MetLife Akcji Amerykańskich 30%
MetLife Lokacyjny 20%
MetLife Globalnych Innowacji 20%
MetLife Akcji Polskich 30%

 
Powyższe zestawienie nie jest poradą inwestycyjną, jest to jedynie informacja o obecnie posiadanych przeze mnie funduszach w ramach każdego programu. 

 

Procedura zmiany składu portfela i sposobu inwestowania przyszłych składek - MetLife

Po każdej zmianie składu portfela należy wykonać zmianę posiadanych funduszy i zmienić procentowy podział składki.
 
Zmiana posiadanych funduszy:
 1. Wybór rachunku Jeśli wybrałeś opcję Przenieś środki z zakładki Zlecenia, portal wyświetli ekran, na którym prezentowana jest aktualna lista rachunków z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz ich wartość. 
 2. Wskaż numer rachunku, dla którego będzie składane zlecenie i zatwierdź dane przyciskiem DALEJ.
 3. Wybór funduszy przenoszonych -  wskaż, z jakich dotychczasowych funduszy będą umorzone środki i w jakiej części.
 4. Po wprowadzeniu danych przejdź do kolejnego ekranu zatwierdzając wskazanie przyciskiem DALEJ
 5. Na tym ekranie określ, w jakim podziale i do jakiego funduszu lub funduszy będą przeniesione środki.
 6. Po wprowadzeniu danych przejdź do kolejnego ekranu zatwierdzając wskazanie przyciskiem DALEJ.
 7. Przekaż zlecenie do realizacji poprzez zatwierdzenie przyciskiem WYKONAJ.
Zmiana procentowego podziału składki:
 1. Wybież opcję Zmień podział składki z zakładki Zlecenia,
 2. Wskaż numer rachunku, dla którego będzie składane zlecenie i zatwierdź dane przyciskiem DALEJ.
 3. Na ekranie widoczne są tylko te fundusze, które są dostępne dla posiadanej umowy. Suma wskazań musi wynosić 100%.
 4. Wprowadź nowy podział funduszy i potwierdź przyciskiem DALEJ.
 5. Przekaż zlecenie do realizacji poprzez zatwierdzenie przyciskiem WYKONAJ.

 

 

Treść niniejszego serwisu jest wyłącznie informacyjno-edukacyjna, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów autora. Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).